Utställningar

  • Evenemanget har varit.

Still Burning

2 / 2 – 28 / 4 @ Varbergs Konsthall

 

Heba Y Amin, Anna Uddenberg, Lady Skollie, Åsa Jungnelius, Mary Maggic, Kristina Johansson, Nilbar Gürec, Sisters of Jam, Saadia Hussain

 


 

Utställningen Still Burning tar sin utgångspunkt i 100 år av kvinnlig rösträtt och utforskar kvinnors liv mellan åren 1919–2019 ur ett glob­­alt och lokalt perspektiv. Med fokus på feministisk kamp, politisk förändring och idéer om motstånd, belyses kvinnans position i samhället. Det är med stor glädje Varbergs konsthall presenterar den internation­ella grupputställningen Still Burning genom video, skulptur och måleri såväl som inlånade föremål från arkiv i Halland.

Still Burning är ett större tematiskt utställnings- och researchprojekt om spåren av feminism bakåt i tiden och fram till idag med utgångspunkt i året 1919. Det var året då Sveriges riksdag antog en proposition om rösträtt och valbarhet för kvinnor i riksdagsval. Medverkande konstnärer och konstkollektiv, kommenterar temat med nytänkande och radikala budskap i dialog med arkiv, livsberättelser och iscensättningar. Tillsammans bildar de en spännande relief till den svenska och internationella utvecklingen såväl som till den feministiska samtidskonstens position idag.

Kroppen har en särskild plats i utställningen där den utforskas, avtecknas och omvärderas genom ideologiska, juridiska och ekonomiska intressen. Påtagligt är närvaron av den kvinnliga blicken, sexualitet och könsidentitet med tankar om kulturell tillhörighet. Spiritualism speglar en strävan efter något annat och köket blir plats för självförverkligande genom biokemisk manipulation som överlevnadsstrategi. Andra verk belyser det koloniala arvet, sexuellt våld och konsumtionssamhället. Territoriell expansion, förbrukning av naturresurser och ökad fascism pekar på rubbning av ekosystemet. Centralt är 70-talets kvinnorörelse såväl som vad det betyder att vara kvinna.

Titeln Still Burning beskriver ett tidsintervall på 100 år där det förflutna fortfarande är relevant idag och synliggör de normer som formar och begränsar flickors, kvinnors och transpersoners livsvillkor. Likaså samtidens politiska klimat och attityd gentemot kvinnor med fokus på att lyfta motståndets mekanismer och förskjutning av makt och kontroll. Sammantaget öppnar verken upp för möjliga ingångar till en fördjupad diskussion om konst, kön och genus såväl som framtida feministiska strategier där publiken bjuds in till reflektion och debatt. 

 


 

The exhibition Still Burning takes the centenary of women’s vote in Sweden as its starting point and explores the lives of women, both globally and locally, from 1919 to 2019. Emphasising the feminist struggle, political change and ideas of resistance, the exhibition seeks to illuminate women’s position in society. Varbergs konsthall is delighted to be presenting the international group exhibition Still Burning, which features video works, sculptures and paintings, as well as loaned objects from archives in Halland.

Still Burning is a major thematic exhibition and research project, which tracks the history of feminism from the year 1919 until the present day. This was the year the Swedish parliament approved a proposal to extend the rights to vote and hold office for women. The participating artists and collectives comment on this theme through new, radical statements made in dialogue with archival materials, life stories and enactments. Together, the works bring into a relief the Swedish and international development as well as the current state of feminist contemporary art.

The body is centre stage in the exhibition where it is explored, depicted and re-evaluated in the light of ideological, legal and financial interests. The female gaze, sexuality and gender identity are strongly present through contemplations on cultural belonging. Spiritualism reflects a striving for a connection with something else and the kitchen becomes an arena of self-realisation using biochemical manipulation as a strategy for survival. Other works highlight the colonial heritage, sexual violence and consumer society. The territorial expansion, exploitation of natural resources and increased fascism point to the ongoing disturbance of the ecosystem. The women’s liberation movement of the 70s are central, as well as what it means to be a woman.

The title Still Burning references the chosen time span of 100 years where the past is still relevant today and reveals the norms and values that shape and limit the living conditions of girls, women and transgender. Equally relevant is the present-day political climate and attitudes towards women with a focus on highlighting the mechanisms of resistance and shifting power and control. The works offer entry points to a deeper discussion on art, sex and gender in the context of future feminist strategies, thus inviting the audience to reflect and join the debate. 

 


 

Detaljer

Börjar:
2 februari, 2019 @ 13:30
Slutar:
28 april, 2019 @ 16:00
Event Categories:
, ,

Plats

Varbergs Konsthall
Engelbrektsgatan 7, Varberg, 432 41 Sverige
Telefon:
0340-886 31
Webbplats:
www.varbergskonsthall.se

Arrangör

Varbergs Konsthall
Telefon:
0340-886 31
E-post:
Webbplats:
www.varbergskonsthall.se

DELA: