Utställningar

  • Evenemanget har varit.

Kanslibyrån & Frihetsförmedningen – Utrymningsplaner

22 / 9 – 6 / 1 @ Varbergs Konsthall

 

Byråkrati som estetik, rum för humanism och Sveriges friaste byråkrat. Utställningen Utrymningsplaner består av Kanslibyrån och Frihetsförmedlingen. Två konstnärliga institutioner som utforskar frihetsutveckling i relation till vår samtid. Med referenser till arbetssamhället, lydnadsystem och myndighetsutövning, iscensätts det irrationella och ironiska som möjliga vägar till ökat handlingsutrymme för människor. Det är med stor glädje Varbergs konsthall presenterar deras första stora konsthallsutställning med ett fyrtiotal verk av video, objekt och installation.

Sedan 10 år tillbaka har Kanslibyrån och konstnärerna John Huntington (f.1981) och Per-Arne Sträng (f.1976), arbetat för en kamp i vardagen där rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts. I början med fokus på småskalig motståndskamp genom poetiska handlingar till att alltmer kretsa kring arbetslivet som en återkommande tematik. Ofta väcker verken en igenkänning som går att spåra till kommunala verksamheters strukturer såsom Förslag nr. 8: Ätbar blankett (2015). Irrationalitet och ironiska undertoner präglar många gånger deras uttryck som flätas in i instruktioner, objekt och kontorsmaterial.

För första gången samarbetar nu Kanslibyrån med Frihetsförmedlingen och konstnärerna Lars Noväng (f.1957) och John Huntington (f.1981). Med ett performativt och myndighetstungt uttryck lånad från Arbetsförmedlingens grafiska profil, utforskar de betydelse av frihet, lönearbete och institutionalisering. För utställningen har Frihetsförmedlingen utformat en ny platsspecifik installation – ett slags frihetskontor, där besökaren kan få handledning, stöd och utvärdering av sina frihetsmöjligheter såväl som att träffa Sveriges friaste byråkrat, handläggaren Cecilia Jonasson.

Gemensamt för verken i Utrymningsplaner är att de undersöker hur människan omges och påverkas av byråkrati. Med titlar som laddas med förslag, skenbilder och strategier så som i verk­serien Aktionsarkivet (2007-2018) eller i det gemensamt nyproducerade verket Handlingsrummet (2018), riktas en arbetskritisk diskussion mot samhällets ekonomiska system. Med ingrepp och aktioner i både stadsrum och digitala miljöer, utmanar de tillsammans arbets­samhället på ett både konstnärligt och filosofiskt plan där normer, beteenden och konventioner kring effektivitet, moral och arbete ifrågasätts.

I flera bemärkelser knyter Utrymningsplaner an till valet 2018 och visar på konstens roll i att uppmuntra till kritiskt tänkande för att ge plats för nya tankar, idéer och sätt att agera.

 


 

Bureaucracy as aesthetics, a space for humanism and Sweden’s freest bureaucrat. The exhibition Evacuation Plans comprises Kanslibyrån and Frihetsförmedlingen, two artistic institutions that investigate the development of freedom in our time. With references to working society, systems of obedience and the exercise of authority, irrationality and irony are staged as possible means to increase the freedom of humanity. It is with great pleasure that Varbergs konsthall presents its first major exhibition with around forty works in the media of video, object and installation.

For the past decade, Kanslibyrån and the artists John Huntington (b 1981) and Per-Arne Sträng (b 1976) have been engaged in an everyday struggle in which rationality, obedience and efficiency are questioned. From the outset, the focus was on small-scale resistance through poetic acts, but now the oeuvre increasingly revolves around working life as a recurring theme. Often the works evoke a recognition that can be traced to the structures of municipal organisations, for example Förslag nr. 8: Ätbar blankett (2015) (Suggestion no. 8: Edible form). Irrational and ironic undertones often characterise their modes of expression which are intertwined with instructions, objects and office supplies.

Kanslibyrån now collaborates for the first time with Frihetsförmedlingen and the artists Lars Noväng (b 1957) and John Huntington (b 1981). With a style that is performative and heavy with authority, appropriated from the graphic profile of the Swedish Public Unemployment Service, they explore the meaning of freedom, wage labour and institutionalisation. In conjunction with the exhibition, Frihetsförmedlingen have created a new site-specific installation – a kind of freedom office, in which visitors can receive supervision, support and evaluations of their potentials for freedom, as well as the opportunity to meet the freest bureaucrat in Sweden, the administrator Cecilia Jonasson.

A common denominator for the works in Evacuation Plans is that they investigate how humanity is surrounded, and affected, by bureaucracy. With titles that allude to proposals, phantom images and strategies, such as those of the series of works Aktionsarkivet (2007–2018) (The Archive of Actions), or the collaborative, newly produced work Handlingsrummet (2018) (The Room to Maneuver), they critically discuss working life and the economic system of society. Together, their interventions and actions, which take place in both public and digital spaces, challenge working society on an artistic as well as philosophical level, and question conventions about effectiveness, morals and labour.

In several respects, Evacuation Plans is connected to the election 2018, and demonstrates the role of art in encouraging critical thinking and creating room for new ideas and novel modes of thinking and acting.

 


 

Detaljer

Börjar:
22 september, 2018 @ 13:30
Slutar:
6 januari, 2019 @ 13:30
Event Categories:
, ,

Plats

Varbergs Konsthall
Engelbrektsgatan 7, Varberg, 432 41 Sverige
Telefon:
0340-886 31
Webbplats:
www.varbergskonsthall.se

Arrangör

Varbergs Konsthall
Telefon:
0340-886 31
E-post:
Webbplats:
www.varbergskonsthall.se

DELA: